Organisatie en beleid

Beleidsplan   Sport Vereniging Tynaarlo         2015-2018            

 

Titel:

Sport Vereniging Tynaarlo

 de Sportvereniging die  bijdraagt aan de Samenhang en Verbinding in Tynaarlo  

Beleidsplan 2015-2018    

In dit beleidsplan heeft de Sport Vereniging Tynaarlo haar plannen voor de komende drie jaar vastgelegd. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met alle op dit moment aangesloten afdelingen. Dat zijn de afdeling gymnastiek (met volleybal),de afdeling voetbal en de afdeling wandelen. In dit beleidsplan is het beleidskader en zijn de beleidsplannen voor de Sportvereniging Tynaarlo en  van de aangesloten afdelingen opgenomen.

 

Visie

De Sportvereniging Tynaarlo wil een actieve bijdrage leveren aan brede sportmogelijkheden in het dorp Tynaarlo waardoor het mogelijk wordt voor de inwoners van alle leeftijden om met succes en naar tevredenheid laagdrempelig deel te kunnen nemen aan een of meerdere sportactiviteiten.

 

Doelstelling

Sport is een van de peilers van een gezonde samenleving. Sport in ons dorp betekent niet alleen directe deelname aan een sportactiviteit. Maar sport is ook van groot belang voor de kwaliteit van leven door als vrijwilliger betrokken te zijn bij de sportvereniging. En niet in de laatste plaats levert de sportvereniging een belangrijke bijdrage aan de onderlinge samenhang in het dorp. De sportvereniging Tynaarlo wil in de komende drie jaar streven naar een ledental van >360. Daarvoor willen we de huidige aangesloten afdelingen gymnastiek, voetbal, volleybal en wandelen door ontwikkelen en versterken. Daarnaast willen we ons aanbod aan groep sportmogelijkheden op basis van de vraag vanuit verschillende leeftijdsgroepen uitbreiden. Waarbij we er van uitgaan dat de sportbeoefenaar van de toekomst andere eisen stelt aan de sportvereniging dan in het verleden.  We zullen er rekening mee moeten houden dat het individueel uitoefenen van een sport een grotere plaats in zal gaan nemen. De Sport Vereniging Tynaarlo wil als een financieel gezonde vereniging voor jong en oud een rol van betekenis spelen.

 

Hoe willen we onze doelen willen bereiken .

 1. Een breed aanbod van sportmogelijkheden
 2. Deskundige begeleiding bij de verschillende sportonderdelen
 3. Een betaalbaar lidmaatschap
 4. Een financieel gezonde vereniging
 5. Een actief vrijwilligersbeleid
 6. Een actief communicatie beleid
 7. Een actief pr/sponsor beleid
 8. Accommodatiebeleid
 9. Organisatie

1.Een breed aanbod van Sportmogelijkheden

We weten dat het aantal jongeren niet zal groeien , eerder zal afnemen en het aantal 55 plussers zal groeien. Ook zal de vraag van de sporters veranderen. In de afgelopen tijd is daar al op ingegaan door b.v de uitbreiding van het aanbod in het voetbal met dames teams, of in de gymnastiek met het streatdance. In de komende jaren wil de SVT inzetten op de specifieke vragen van de jeugd en van 55 plussers. In principe is de SVT er voor de inwoners van het dorp Tynaarlo maar dat sluit niet uit dat de SVT of de aangesloten afdelingen samenwerking zoeken met collega sportverenigingen in of buiten het dorp. Of een specifiek aanbod ontwikkelen die ook uitnodigend werk voor mensen van buiten het dorp Tynaarlo  . De KNVB  geeft in haar toekomst visie aan dat er niet alleen een afname van jeugdleden gevolgen voor de sport verenigingen heeft , maar daarmee ook een afname van aantal ouders en dus leiders, trainers en andere vrijwilligers betekent om de vereniging in de benen te houden. In dat kader zal je met andere verenigingen meer moeten samenwerken.

 

2.Deskundige begeleiding bij de verschillende sportonderdelen

De SVT hecht aan professionele begeleiding en veiligheid en een klantvriendelijke attitude. Om die reden worden alle sportonderdelen van de SVT begeleid door deskundige en professionele trainers/coaches en begeleiders. De SVT is hiervoor aangesloten bij verschillende sportkoepels zoals de KNVB , KNGU en Wandelsportbond KWBN.

 

3.Een betaalbaar lidmaatschap

In de afgelopen jaren is het lidmaatschap niet aangepast. Dit is het resultaat van de keuze voor een Omni vereniging, een goed financieel beleid en de inzet om zoveel mogelijk sponsoren aan ons te binden. We willen blijven werken aan een betaalbaar lidmaatschap zodat daar geen belemmeringen zijn om te kunnen sporten in het dorp Tynaarlo. De individuele keuzen van leden om aan meerdere sporten willen we stimuleren.

 

4.Een financieel gezonde vereniging

In de afgelopen jaren is het gelukt om en de contributie op een vergelijkbaar niveau te houden en alle sport en trainingsactiviteiten op aanvaardbaar niveau uit te kunnen voeren. Dat is gelukt door de vele sponsoren en jaarlijks  een strak begrotingsbeleid. Voor dit  nieuwe beleidsplan zal een financieringsplan voor de komende drie jaar opgesteld worden  want  in dit plan staan een aantal verbetervoorstellen die een kostenverhogend effect zullen hebben. Het financieringsplan zal als bijlage aan dit plan toegevoegd worden.

 

5.Een actief vrijwilligersbeleid

We kunnen er trots op zijn dat een hele grote groep vrijwilligers uit het dorp zich inzetten voor de SVT. Sterker nog de Sportvereniging Tynaarlo is een vrijwilligers organisatie puur sang. Dat vraagt ook een actief vrijwilligersbeleid .  Niet alleen omdat de vergrijzing ook in de SVT toeslaat maar ook de vraag die aan de vrijwilliger wordt gesteld veranderd. De vraag is hoe blijven we als SVT een aantrekkelijke vrijwilligers omgeving waar dorpsgenoten graag als vrijwilliger bij willen horen.

 

 1. Een actief communicatie en pr beleid

In de afgelopen jaren is verschillende keren in de vereniging gesproken over de huidige pr activiteiten gesproken. Waarbij de vraag is of de huidige communicatiemiddelen wel op de beste manier ingezet worden en of we voldoende gebruik maken van de nieuwe technieken zoals  Internet, website, mail etc. We hechten er aan dat onze communicatie zowel voor de jongeren als ouderen gemakkelijk toegankelijk moet zijn.

Daarnaast is een actief PR beleid van belang voor het aantrekken van subsidies , sponsoren en herkenbaarheid van onze vereniging . TV kantine voor sponsoren en herkenbaarheid.

 

 1. Een actief sponsor beleid

We willen onze sponsoren stevig en langdurig aan ons binden. We zullen jaarlijks actief alle bedrijven in en om Tynaarlo bezoeken om de sportvereniging te sponsoren. De sportvereniging bied daar tegenover een aantal aantrekkelijke  voordelen aan de Sponsoren.

 1. Accommodatie en materialen beleid

Het beleid van de afgelopen jaren om te komen tot adequate accommodatie en materialen beleid zetten we onverminderd voort. Voor de buitenaccommodatie (sportpark Zuidlaarderweg) heeft in maart 2014 de gemeenteraad van Tynaarlo ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag voor nieuwbouw van kleedkamers en kantine.  Dit houdt tevens in dat de SVT voor de buitenaccommodatie geprivatiseerd wordt. Verder zal de bereikbaarheid naar deze accommodatie verbeterd worden middels een rotonde en de parkeervoorziening met een parkeerruimte. We zullen ons verder actief blijven inzetten voor een betere binnenaccommodatie (gymzaal +) voor de binnensporten, t.w. gymnastiek/turnen en volleybal.

 

9 . Organisatie

De SVT is een Omni  vereniging  die vanuit haar huidige sterkte haar positie wil continueren, verbeteren en doorgroeien. De organisatie is daarvoor op de volgende wijze ingericht:

 

Het hoofdbestuur

Het hoofdbestuur kent een dagelijks bestuur, leden die met een specifieke portefeuille belast zijn en vanuit alle aangesloten afdelingen 1 lid per afdeling.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. Het dagelijks bestuur wordt aangevuld met een lid die belast is met de PR/sponsoring en communicatie en een lid die belast is met de portefeuille kantinebeheer.

Het hoofdbestuur stelt een rooster van aftreden op en draagt zorg voor continuïteit van bestuur .

 

In de vereniging zijn verschillende commissies actief die onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur vallen. Alle commissies hebben een coördinator. (zie hiervoor het organogram) Alle coördinatoren hebben minimaal één keer per jaar een overleg met het dagelijks bestuur. Tijdens dit overleg wordt de visie, doelstelling en de belangrijkste  voortgangszaken besproken.

 

Organogram.

©2022 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer 40045564

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?