Privacyverklaring SVT

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. De Sportvereniging Tynaarlo (hierna: SVT) vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom leggen we hier uit hoe we met persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Welke persoonsgegevens en waarvoor

SVT verwerkt uw persoonsgegevens als u of uw kind lid is van de vereniging, en ook als u trainer, vrijwilliger, sponsor, donateur of contactpersoon van een leverancier bent. De gegevens heeft u veelal zelf aan SVT verstrekt. SVT vraagt en registreert niet meer gegevens dan nodig is.

Voor de leden gaat het om de voor- en achternaam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, (kleding)maat en interesse in vrijwilligerswerk.

Deze gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de overeenkomst, zoals de registratie als lid, de eventuele uitgifte van kleding en tassen en voor communicatiedoeleinden.

Als je jonger bent dan 16 jaar en je lid wilt worden is expliciete toestemming van een ouder of voogd nodig. Dit kan worden aangegeven door middel van een handtekening van de ouder op het aanmeldformulier. In dit geval heeft SVT ook de gegevens nodig van die ouder of voogd zoals voor- en achternaam, emailadres of telefoonnummer en interesse in vrijwilligerswerk.

Voor trainers gaat het om de voor- en achternaam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bankgegevens, het BSN en de kledingmaat. Indien de trainer betrokken is bij een jeugdafdeling wordt ook een VOG-verklaring met controle op punt 71 (Aansturen mensen/Organisatie) en punt 84 (Belast met zorg minderjarigen) verwerkt.

Deze gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met de trainer, zoals de registratie als trainer, de eventuele uitgifte van kleding en tassen en voor communicatiedoeleinden.

Voor vrijwilligers gaat het om de de voor- en achternaam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum en de taken van de vrijwillger. Indien de vrijwilliger betrokken is bij een jeugdafdeling wordt ook een VOG-verklaring met controle op punt 71 (Aansturen mensen/Organisatie) en punt 84 (Belast met zorg minderjarigen) verwerkt.

Deze gegevens worden gebruikt om de vrijwilliger te registreren, om taken toe te delen en voor communicatiedoeleinden.

Voor sponsoren gaat het om de voor- en achternaam van de contactpersoon, diens emailadres en telefoonnummer. Daarnaast worden ook andere gegevens geregistreerd zoals de bedrijfsnaam, het adres en de vestigingsplaats daarvan, en het gekozen sponsorpakket met de daaraan verbonden kosten.

Deze gegevens worden gebruikt om de sponsor te registreren, om uitvoering te geven aan de sponsorovereenkomst en voor communicatiedoeleinden.

Voor donateurs gaat het om de de voor- en achternaam, adres, woonplaats, emailadres en het telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt om de donateur te registreren en voor communicatiedoeleinden.

Voor leveranciers  gaat het in sommige gevallen om de voor- en achternaam van de contactpersoon, diens emailadres en telefoonnummer. Daarnaast worden ook andere gegevens geregistreerd zoals de bedrijfsnaam, het adres en de vestigingsplaats daarvan.

Voor de financiële administratie worden naast de hiervoor genoemde contactgegevens ook de bank- en betaalgegevens geregistreerd door SVT. Deze gegevens worden gebruikt voor de financiële afwikkeling van de overeenkomst met SVT als lid, trainer, donateur, sponsor of leverancier te kunnen verwerken en registreren conform de wettelijke eisen.

Foto’s of filmpjes van personen op de website, het narrowcastingscherm in de MFA, in het sportkrantje of op de Facebookpagina van SVT zullen alleen geplaatst worden indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Als het gaat om jongeren onder 16 jaar wordt expliciete toestemming van een ouder of voogd gevraagd. Dit geldt ook voor namen in en foto’s bij een wedstrijdverslag, tenzij dit nieuwswaarde heeft en ook door een (lokale) krant wordt geplaatst.

De gegevens worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

 

Bewaartermijn

SVT bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld of dat wettelijk verplicht is. SVT hanteert de volgende bewaartermijnen:

–  de bewaartermijn van de gegevens voor de registratie van leden, trainers, vrijwilligers, donateurs en sponsoren is maximaal 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst;

– de bewaartermijn van de financiële administratie is de wettelijke termijn welke momenteel 7 jaar bedraagt;

– een VOG wordt gedurende 5 jaar bewaard.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker worden in gebruik. In de cookies op de SVT-website worden echter geen persoonsgegevens geregistreerd. De site gebruikt alleen de volgende cookies:

Cookie Persoonsgegevens Bewaartermijn Doel
KNVB widget Geen 2 jaar Informatie over welke club in de widget wordt getoond
Analytische cookie Geen 2 jaar Bezoekersaantal bijhouden

De KNVB-widget bevat alleen het club-id. Dit is het clubnummer van SVT en zorgt ervoor dat de site aangeeft dat in de KNVB-widget met komende wedstrijden, de SVT-wedstrijden worden getoond (en niet die van een andere vereniging).

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt SVT uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die SVT met u heeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo worden uw gegevens in voorkomende gevallen verstrekt aan de sportbonden, Sportlink en de Belastingdienst via het Sporttechnisch Kader (STK).

Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor voldoende niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht om SVT te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om te verzoeken uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal SVT bij honorering van het verzoek deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van SVT hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

SVT treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, die personen duidelijke instructies hebben gekregen om uw privacy te waarborgen, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van SVT. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. SVT raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

SVT past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. SVT raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal SVT er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over deze privacyverklaring, de verwerking van uw persoonsgegevens of SVT wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de secretaris van de sportvereniging Tynaarlo via e-mail (secretaris@svtynaarlo.nl) of per telefoon (tel. 0592-542656).

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

©2024 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer 40045564

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?