Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement van de Sportvereniging Tynaarlo

 1. DEFINITIES

Sportvereniging        : De Sportvereniging Tynaarlo, gevestigd te Tynaarlo, gemeente                                    Tynaarlo.

Afdelingen                 :

de afdeling gymnastiek

de afdeling voetbal

de afdeling wandelen

de afdeling volleybal

en eventueel nog op te richten afdelingen van de sportvereniging,

zijnde zelfstandige afdelingen op de grond der statuten van de                                             sportvereniging.

Hoofdbestuur           : het bestuur van de sportvereniging.

Afdelingsbesturen    :  de besturen van resp. de afdelingen Gymnastiek/volleybal,

Voetbal,  Wandelen.

Commissies               : de door het hoofdbestuur voor te stellen commissies voor het                                             verrichten van duidelijk begrensde (specifieke) werkzaamheden.

2. ALGEMEEN

 Dit huishoudelijk reglement dient de regeling van de in de statuten der sportvereniging opgenomen bepalingen, voor zover deze geen betrekking hebben op de afdelingen, alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden van het hoofdbestuur.

3. LIDMAATSCHAP

 

 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap kan geschieden overeenkomsten het gestelde in de huishoudelijke reglementen van de desbetreffende afdelingen, met inachtneming van artikel 3.
 2. Op voorstel van het hoofdbestuur en door de algemene vergadering met tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen kan een erelid (ereleden) worden benoemd. (artikel 3 statuten)
 3. Het lidmaatschap eindigt overeenkomstig artikel 3 der statuten van de sportvereniging.

4. SPORTTENUE

Het sporttenue van de afdelingen dient overeenkomstig te zijn het gestelde in de huishoudelijke reglementen van de betreffende afdelingen. De kleuren van de vereniging  zijn Groen en Wit.

5. VERENIGINGSJAAR

Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei van het daaropvolgende jaar.

6. HET BESTUUR

 

 1. De sportvereniging kent een hoofdbestuur en afdelingsbesturen.
 2. Elke zelfstandige afdeling binnen de vereniging heeft op grond van de statuten van de vereniging een afdelingsbestuur.

HOOFDBESTUUR

Het hoofdbestuur wordt op de algemene ledenvergadering door de stemgerechte leden van de sportvereniging gekozen en bestaat uit tenminste 5 leden. In het hoofdbestuur dient tenminste één vertegenwoordiger van elk der afdelingen te worden opgenomen..

De samenstelling van het hoofdbestuur is als volgt:

 • Voorzitter )
 • Secretaris ) Dagelijks bestuur
 • Penningmeester )
 • Lid en verantwoordelijk voor de uitvoering van de sponsoring en PR beleid
 • Lid namens de afdeling gymnastiek/volleybal
 • Lid namens de afdeling voetbal
 • Lid namens de afdeling wandelen

 

Leden van het dagelijks bestuur mogen geen lid zijn van het dagelijks bestuur van de  afdeling.

De leden van het hoofdbestuur hebben maximaal 3 jaar zitting en zijn terstond herkiesbaar.

Het hoofdbestuur stelt gezamenlijk een schema van aftreden op.

De namen van de kandidaat (hoofd) bestuursleden dienen uiterlijk 24 uur voor de algemene ledenvergadering schriftelijk, door tenminste 5 leden – en voor akkoord bevinding ondertekend door de kandidaat – aan het bestuur te worden overlegd.

Voor zo ver het kandidaten betreft, welke een afdeling vertegenwoordigen,  wordt deze kandidaat zo spoedig mogelijk na de door de afdeling gehouden jaarvergadering, door het afdelingsbestuur opgegeven aan het hoofdbestuur.

AFDELINGSBESTUREN

Voor samenstelling, zittingsperiode enz. wordt verwezen naar het gestelde in het huishoudelijk reglement van de desbetreffende afdeling, met inachtneming van

artikel 20, lid 2 van de statuten.

7. BESTUURSVERGADERING

Bestuursvergaderingen worden, naar gelang van de behoefte, door de voorzitter, of op voorstel van minimaal 2 bestuursleden belegd. Per jaar zullen tenminste 6 bestuurs- vergaderingen worden gehouden.

Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

De notulen van de afdelingsvergaderingen, alsmede die van de ledenvergadering van de afdeling(en) worden ter informatie binnen 30 dagen aan het hoofdbestuur verstrekt.

8. ALGEMENE LEDENVERGADERING

Conform het gestelde in artikel 15 van de statuten wordt binnen 6 maanden na sluiting van een verenigingsjaar een algemene ledenvergadering gehouden. Buitengewone ledenvergaderingen kunnen worden uitgeschreven conform artikel 15 lid 3 van de statuten.

9. COMMISSIES

Er zijn de volgende commissies binnen de vereniging:

 • Redactiecommissie
 • Websitecommissie
 • Sponsoring en PR commissie
 • Kas commissie
 • Groencommissie

Alle commissies werken onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur en staan, ieder op haar toegewezen gebied, het hoofdbestuur bij in de vervulling van haar taak. Het bestuur benoemd de leden van de commissie.

Iedere commissie heeft een coördinerend lid.

Het dagelijks bestuur van de verenging overlegd minimaal twee keer per jaar met alle coördinatoren.

Uitbreiding van commissies kunnen door het hoofdbestuur worden voorgesteld en door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld.

10. REDACTIECOMMISSIE

De redactie commissie bestaat, inclusief het hoofdbestuurslid die verantwoordelijk is voor sponsoring en pr uit tenminste 3 leden.

Zij zijn verantwoordelijk voor de redactie, de samenstelling en de uitgifte van het clubblad. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het door het hoofdbestuur vastgestelde beleid en begroting. De redactie commissie wordt bijgestaan in de uitvoering van haar werkzaamheden door leden van de vereniging.

11. WEBSITE COMMISSIE

De website commissie bestaat, inclusief het hoofdbestuurslid die verantwoordelijk is voor  sponsoring en pr beleid uit 2 personen.

Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en voorzien van actuele informatie op de website en het gevoerde beleid.

12. SPONSORING EN PR COMMISSIE

De sponsoring en pr commissie bestaat, inclusief het hoofdbestuurslid die verantwoordelijk is voor pr en sponsoring beleid uit tenminste 3 personen.

Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het sponsoring en pr beleid van de vereniging.

Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de werving van nieuwe leden en donateurs.

13. KASCOMMISSIE

De kas commissie die jaarlijks wordt benoemd uit de leden van  de vereniging bestaat tenminste uit 2 leden.

Zij houdt toezicht op het beheer van de penningmeester.

Zij is gehouden tenminste één keer per jaar de kas, de boeken en bescheiden van de  penningmeester te controleren.

De leden van de kas commissie kunnen zich laten bijstaan door een extra deskundige. Van de uitkomst van haar onderzoek wordt verslag uitgebracht aan de algemene ledenvergadering.

Indien de kas commissie termen vindt om de penningmeester wegens zijn beheer decharge te doen verlenen, adviseert zij het hoofdbestuur een desbetreffend voorstel aan de algemene ledenvergadering te doen.

 

14. GROENCOMMISSIE

De groen commissie bestaat naast een vertegenwoordiger van het hoofdbestuur uit tenminste 8 leden, draagt zorg voor de uitvoering van het onderhoud van het sportveld van de vereniging, volgens de voorwaarden zoals deze zijn overgekomen tussen de gemeente en het hoofdbestuur. Hierin worden zij bijstaan door de leden van de vereniging.

15.  CONTRIBUTIE

De contributie voor de actieve leden wordt jaarlijks vastgesteld conform artikel 8 van de statuten.

16. INKOMEN

De inkomsten van het hoofdbestuur worden verkregen uit:

 • Contributie van donateurs en van het clubblad
 • Reclame gelden
 • Contributies van de leden
 • Kantine inkomsten
 • Sponsorgelden
 • Overige

17. BUDGET VERDELING

Aan elke afdeling wordt jaarlijks door het hoofdbestuur een budget ter beschikking gesteld. Het budget wordt als volgt vastgesteld:

Alle inkomsten minus de kosten van het hoofdbestuur, minus specifiek voor de afdelingen bestemde inkomsten  en de commissies die onder het hoofdbestuur ressorteren worden, naar rato van het aantal leden van de diverse afdelingen, verdeeld over die afdelingen.

Inkomsten, specifiek bestemd voor een afdeling, worden geïnd middels contributies door het hoofdbestuur.

 

 1. AVG

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming staat de verantwoordingsplicht voorop. Concreet betekent dit dat de verwerkingsverantwoordelijke, SVT, moet kunnen aantonen te voldoen aan de AVG of tenminste dat daarover voldoende is nagedacht. Daarom moet op schrift worden gesteld dat en waarom wordt voldaan aan de overige basisprincipes van de AVG. Uiteraard moet dat ook uitgevoerd worden. Deze principes zijn:

Transparantie

De persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hier van op de hoogte, heeft hiervoor toestemming gegeven en kent zijn rechten.

Doelbeperking

De persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld, en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Gegevensbeperking

Alleen voor het beoogde doel noodzakelijke gegevens mogen verwerkt worden.

Juistheid

De persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven.

Bewaarbeperking

De persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel.

Integriteit en vertrouwelijkheid

De persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden en tegen verlies of vernietiging.

 

19. VEILIG SPORTKLIMAAT

SVT hanteert gedragsregels voor begeleiders, zoals de gedragsregels, die NOC*NSF heeft opgesteld. De gedragsregels zijn door het NOC*NSF opgesteld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Voor begeleiders is het belangrijk dat zij weten wat deze gedragsregels zijn en dat deze ook voor hen gelden. Door ondertekening van dit document zijn trainers/begeleiders hieraan gehouden. Klik hier voor de gedragsregels, opgesteld door NOC*NSF, die ook voor onze vereniging SVT gelden.

 

20. VERWIJDERING

SVT heeft als doel om alle sporters, begeleiders en vrijwilligers een veilig sportklimaat te bieden. Op het gebied van o.a. drugsgebruik, pesten, mishandeling, alcoholmisbruik onder de 18 jaar en seksuele intimidatie hanteert zij een “zero tolerance” beleid.

SVT heeft hiervoor vertrouwenscontactpersonen tot haar beschikking, waarmee op anonieme en vertrouwelijke basis kan worden gesproken over gevoelige kwesties.

Namen en contactgegevens van de vertrouwenscontactpersonen zijn te vinden in het clubblad en op de website.

Als een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of de vereniging benadeelt kan een verwijdering uit de vereniging door het hoofdbestuur en de afdelingsbesturen worden opgelegd, conform het  gestelde in artikel 4 van de statuten van de vereniging.

Bij het overtreden van de wet zal er aangifte gedaan worden bij de politie.

 

21. SLOTBEPALINGEN

In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het hoofdbestuur.

Ieder lid wordt geacht de bepalingen der statuten van en het huishoudelijk reglement, alsmede alle wettig vastgesteld en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen.

Bijlage:

 

 1. Gedragscode

©2024 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer 40045564

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?