Statuten

Vandaag, , verschenen voor mij, mr. Tjeerd Smid, notaris te Zuidhorn:

1. Anne van der Heide

2. Erik Lammers

handelend als respectievelijk voorzitter en secretaris van het bestuur van de vereniging: Sportvereniging Tynaarlo, gevestigd te Tynaarlo, per adres: Onlandweg 4 te 9482 TC Tynaarlo, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 40045564,

deze rechtspersoon hierna te noemen “de vereniging”.

De verschenen personen verklaarden:

DE VERENIGING

Ontstaan

De vereniging is als rechtspersoon opgericht op een januari negentienhonderd zevenenveertig, onder de hiervoor vermelde naam.

Van het ontstaan en de regels voor de vereniging blijkt nog niet uit een notariële akte.

De vereniging is ingeschreven in het handelsregister onder het hierboven vermeld nummer.

Doel van deze akte

Met deze akte wil de vereniging haar statuten vaststellen en in notariële vorm vastleggen. Zij verkrijgt daardoor de status van vereniging met “volledige rechtsbevoegdheid”, als bedoeld in de tweede titel van boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Besluit algemene vergadering

Het besluit tot vaststelling en notariële vastlegging van de statuten is genomen door de algemene vergadering op , met inachtneming van de voor een dergelijk besluit voorgeschreven wettelijke bepalingen van oproeping en besluitvorming. Een getekend uittreksel uit de notulen van die vergadering wordt aan deze akte gehecht.

Vaststelling statuten

Overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering, gelden met onmiddellijke ingang voor de vereniging de volgende:

 

STATUTEN

STATUTEN

1. Naam

De vereniging draagt de naam: Sportvereniging Tynaarlo.

2. Plaats van vestiging

Zij is gevestigd in de gemeente Tynaarlo.

3. Structuur

a. De vereniging bestaat uit afdelingen, die geen rechtspersonen zijn, een en ander overeenkomstig de bepalingen in artikel 20.

b. De vereniging kent de volgende organen:

 • de algemene vergadering;
 • het bestuur;
 • de organen van de afdelingen.

c. Een afdeling kent de volgende organen:

 • – de afdelingsvergadering;
 • – het afdelingsbestuur.

1. Doel

De vereniging heeft ten doel:

 • Het beoefenen en het bevorderen van de sport in de meest uitgebreide zin, met uitzondering van de beroepssport.

2. Middelen

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Het in stand houden van de lidmaatschappen van de diverse bonden.
 • Het verzorgen van oefenmogelijkheden.
 • Deel te nemen aan de door de diverse bonden georganiseerde competities en serie-wedstrijden.
 • Wedstrijden te doen houden.
 • Evenementen op het gebied van/ ten behoeve van de diverse sporten te organiseren.
 • De nodige accommodaties aan te brengen en in stand te houden.

1. Leden

Lid van de vereniging kunnen zijn:

natuurlijke personen die het doel en de statuten van de vereniging onderschrijven en daadwerkelijk willen meewerken aan de verenigingsactiviteiten.

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.

 

2. Aanmelding en toelating als lid

Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

3. Erelidmaatschap

De algemene vergadering kan een lid, op grond van zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging, tot erelid benoemen.

Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid. Hij of zij hoeft echter geen contributie te betalen.

4. Ledenregister

De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

5. Schorsing

Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste een jaar worden geschorst indien het lid bij herhaling zijn lidmaatschapsverplichtingen niet nakomt of door handelingen of gedrag de belangen van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen. Deze bevoegdheid komt eveneens toe aan het afdelingsbestuur van de afdeling waarvan het lid deel uitmaakt.

6. Beroep op de algemene vergadering

Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is gesteld, kan dat lid van dat besluit in hoger beroep gaan en verweer voeren:

 1. bij de algemene vergadering indien de schorsing is opgelegd door het bestuur.
 2. bij het bestuur, indien de schorsing is opgelegd door het afdelingsbestuur.

Gedurende de beroepstermijn en het beroep blijft het lid geschorst.

1. Einde

Het lidmaatschap eindigt door:

 1. het overlijden van het lid;
 2. opzegging door het lid;
 3. opzegging namens de vereniging;
 4. ontzetting.

2. Opzegging door het lid

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maand.

De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap – met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen – eerst eindigt aan het eind van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit.

Een lid kan zich door opzegging niet onttrekken aan een besluit waardoor de financiële verplichtingen van de leden worden verzwaard, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.

Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie is meegedeeld. In dat geval blijft hij de oorspronkelijk voor dat jaar vastgestelde contributie verschuldigd.

 

3. Opzegging namens de vereniging

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van opzegging.

Opzegging is mogelijk:

– als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap,

– als een lid – ondanks zorgvuldige aanmaning – zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of

– wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Bij opzeggingsbesluit wordt tevens de ingangsdatum van beëindiging van het lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.

4. Ontzetting

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de ontzetting.

Ontzetting is mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld.

De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.

5. Beroep op algemene vergadering

Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis is gesteld, kan dat lid van dat besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

1. Donateurs

Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.

Donateurs zijn gebonden aan de statuten en aan de besluiten van het bestuur en de algemene vergadering. Zij hebben alleen toegang tot de algemene vergadering als die vergadering dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht.

2. Toelating, opzegging

De in deze statuten voor leden getroffen regelingen inzake toelating en opzegging met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op donateurs.

3. Financiële bijdrage

De algemene vergadering stelt het minimumbedrag vast dat, hetzij per verenigingsjaar, hetzij ineens, door een donateur aan de vereniging is verschuldigd.

Daarbij kan aan de donateurs gevraagd worden om een opdracht tot automatische betaling van de periodieke bijdrage te verstrekken.

4. Register van donateurs

De secretaris houdt een register bij waarin de namen en adressen van de donateurs zijn vermeld.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

– contributies;

– donaties;

– subsidies;

– sponsorgelden;

– verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking;

– inkomsten uit activiteiten van de vereniging en haar vermogen, en

– overige baten.

1. Vaststelling

De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

De leden kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen.

2. Ontheffing

Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of ten dele ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar.

3. Automatische betaling

De algemene vergadering kan besluiten dat de jaarlijkse contributie in gedeelten kan worden betaald, onder voorwaarde dat het lid daarvoor dan opdracht geeft tot automatische betaling.

1. Aantal bestuursleden

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste vijf personen. Alleen natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn.

De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast met inachtneming van het bepaalde in lid 2.

Als het aantal bestuursleden beneden het voorgeschreven minimum is gedaald oefenen de overgebleven leden – in afwachting van de vervulling van de vacatures – de taken van het bestuur uit.

 

2. Benoeming bestuursleden

Uit iedere afdeling heeft een bestuurslid van die afdeling zitting in het bestuur. Dit bestuurslid en diens plaatsvervanger worden door de afdelingsvergadering gekozen uit de leden van de betreffende afdeling. Daartoe kan het afdelingsbestuur een of meer kandidaten stellen; bovendien kunnen kandidaten worden gesteld door tien leden van de afdeling, welke leden die kandidaatstelling dienen te ondertekenen. De overige bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd. Daartoe kan het bestuur een of meer kandidaten stellen; bovendien kunnen kandidaten worden gesteld door tien leden, welke leden die kandidaatstelling dienen te ondertekenen. Deze bestuursleden hoeven geen lid van de vereniging te zijn.

 

3. Zittingsperiode

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar.

Een bestuurslid is onbeperkt herbenoembaar.

 

4. Rooster van aftreden

Het bestuur stelt, op basis van de zittingsperiode van de bestuursleden, een rooster van aftreden vast en houdt dit bij.

Dat rooster moet zodanig worden opgemaakt dat het een goed functioneren van het bestuur niet in de weg staat. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

1. Aantal bestuursleden

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste vijf personen. Alleen natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn.

De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast met inachtneming van het bepaalde in lid 2.

Als het aantal bestuursleden beneden het voorgeschreven minimum is gedaald oefenen de overgebleven leden – in afwachting van de vervulling van de vacatures – de taken van het bestuur uit.

 

2. Benoeming bestuursleden

Uit iedere afdeling heeft een bestuurslid van die afdeling zitting in het bestuur. Dit bestuurslid en diens plaatsvervanger worden door de afdelingsvergadering gekozen uit de leden van de betreffende afdeling. Daartoe kan het afdelingsbestuur een of meer kandidaten stellen; bovendien kunnen kandidaten worden gesteld door tien leden van de afdeling, welke leden die kandidaatstelling dienen te ondertekenen. De overige bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd. Daartoe kan het bestuur een of meer kandidaten stellen; bovendien kunnen kandidaten worden gesteld door tien leden, welke leden die kandidaatstelling dienen te ondertekenen. Deze bestuursleden hoeven geen lid van de vereniging te zijn.

 

3. Zittingsperiode

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar.

Een bestuurslid is onbeperkt herbenoembaar.

 

4. Rooster van aftreden

Het bestuur stelt, op basis van de zittingsperiode van de bestuursleden, een rooster van aftreden vast en houdt dit bij.

Dat rooster moet zodanig worden opgemaakt dat het een goed functioneren van het bestuur niet in de weg staat. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

1. Samenstelling bestuur

Het bestuur kent een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.

Voor elk van hen kan het bestuur uit zijn midden een vervanger aanwijzen, die ingeval van ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor wie hij als vervanger is aangewezen.

2. Vergaderingen van het bestuur

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter, de secretaris of twee andere leden van het bestuur dat nodig vinden. Aan de vergadering gaat een door de secretaris te verzorgen schriftelijke uitnodiging vooraf, met een agenda van de te behandelen onderwerpen, zo nodig met aanvullende toelichting en stukken.

De secretaris of een andere door het bestuur aangewezen persoon maakt notulen van het verhandelde, die door de voorzitter en een ander op de vergadering aanwezig bestuurslid worden ondertekend.

3. Stemmen

In de bestuursvergadering heeft een lid van een afdeling evenveel stemrecht.

1. Taak

Het bestuur is belast met het bestuur van de vereniging.

2. Commissies of werkgroepen

Het bestuur kan commissies of werkgroepen in het leven roepen met gelijktijdige vaststelling van hun taak. Deze commissies of werkgroepen werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur is bevoegd ze op te heffen, de leden daarvan te benoemen en te ontslaan en hun taakomschrijving te herzien.

3. Bestuursbevoegdheid

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.

Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als hiervoor omschreven. Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden tegengeworpen.

4. Goedkeuringsvereiste

Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor besluiten tot:

a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van registergoederen;

b. het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten;

c. het ter leen verstrekken van gelden;

d. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van een geschil;

e. het optreden in rechte, met inbegrip van arbitrale procedures, waaronder niet begrepen het nemen van conservatoire maatregelen en andere rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;

f. het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die uitgaan boven het bedrag dat de algemene vergadering per jaar kan vaststellen.

g. het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten.

De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven andere dan hiervoor omschreven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur medegedeeld.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep worden gedaan.

1. Statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vereniging wordt vertegenwoordigd door:

– het gehele bestuur, of

 • twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Vertegenwoordiging van de vereniging in de in het vorige artikel omschreven gevallen kan slechts geschieden na verkregen goedkeuring als daar bedoeld.

2. Bijhouding inschrijving Handelsregister

De secretaris zorgt voor de bijhouding van de inschrijving in het handelsregister.

3. Vertegenwoordiging krachtens volmacht

Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuursleden kan/kunnen volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden of derden, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

1. Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van een juni tot en met eenendertig mei.

2. Boekhouding

Het bestuur draagt zorg voor de bijhouding en verantwoording van de financiën van de vereniging, zodanig dat de rechten en plichten van de vereniging steeds kunnen worden gekend. Het bestuur zorgt voor een overzicht en – indien de vereniging een onderneming voert – wordt de staat van baten en lasten aangevuld met het bedrag van de netto-omzet van deze onderneming, samen te noemen de jaarstukken.

Het bestuur moet de financiële bescheiden ten minste tien jaar bewaren.

3. Jaarstukken. Controlecommissie

Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Wordt over de getrouwheid van deze stukken niet overgelegd een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, dan worden daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de algemene vergadering te benoemen controlecommissie (kascommissie) van ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur of van een lid en een externe deskundige, die geen deel uitmaken van het bestuur. Een lid kan ten hoogste twee achtereenvolgende jaren zitting hebben in de kascommissie.

Het bestuur is verplicht om de kascommissie inzage te geven in de gehele boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Indien de commissie dat voor een juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht kan zij zich laten bijstaan door een extern deskundige.

De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene vergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken.

Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene vergadering wordt het voorstel gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door haar daarmee afgelegde rekening en verantwoording.

1. Bevoegdheid

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur of een ander orgaan zijn opgedragen.

2. Vergadering

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.

Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een tiende deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft doen uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen.

3. Jaarvergadering

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het verslag van het bestuur over het afgelopen jaar;

b. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het afgelopen jaar;

c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur;

d. de benoeming van de leden van de controlecommissie voor nieuwe verenigingsjaar;

e. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

4. Begroting

Uiterlijk veertien dagen voor het verstrijken van het verenigingsjaar, legt het bestuur de begroting voor het komende verenigingsjaar ter inzage van de leden.

1. Wijze van oproeping

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt door middel van:

– een publicatie in het verenigingsorgaan; of

– een schriftelijke bericht aan de adressen van de leden volgens het ledenregister; of

– een advertentie in een ter plaatse veelgelezen dagblad.

 

2. Termijn van oproeping

De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.

3. Inhoud

Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, dient de oproeping een agenda te bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.

1. Toegang

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van het bestuur en van de vereniging. De vergadering kan besluiten ook andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten. Geschorste leden hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar het beroep als bedoeld in artikel 3 lid 6 en artikel 4 lid 5 aan de orde is.

2. Stemrecht

Ieder gewoon lid en ieder erelid van de vereniging heeft één stem.

Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

3. Stemmen bij volmacht

Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem te stemmen.

Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden overgelegd.

Eén lid kan niet meer dan twee andere leden vertegenwoordigen.

1. Volstrekte meerderheid

Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald wordt een besluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal.

Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum.

2. Vaststelling stemresultaat

Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Verkiezing van personen

Mocht bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben.

Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, dan zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd.

Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.

4. Staking bij stemming over andere onderwerpen

Als de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing van personen, is het voorstel verworpen.

5. Wijze van stemmen

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of ten minste drie leden vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten stembriefjes.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.

6. Besluiten buiten vergadering

Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

7. Besluit over niet aangekondigde onderwerpen

Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen – mits met algemene stemmen – geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd.

1. Leiding

De vergaderingen van de leden worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.

Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als voorzitter van de vergadering.

Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Notulen

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening worden vastgesteld.

1. De leden van de vereniging zijn ingedeeld in afdelingen. Afdelingen worden ingesteld door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur. Afdelingen worden opgeheven, samengevoegd of gesplitst door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur.

De afdelingen regelen de zaken die uitsluitend de eigen afdeling betreffen.

2. Iedere afdeling wordt bestuurd door een afdelingsbestuur, dat verantwoording verschuldigd is aan de afdelingsvergadering.

Een afdelingsbestuur bestaat uit ten minste drie personen.

Het aantal leden van het afdelingsbestuur wordt vastgesteld door de betreffende afdelingsvergadering.

Het afdelingsbestuur wordt benoemd door de betreffende afdelingsvergadering uit de onder die afdeling ressorterende leden, waarbij een van de leden van het afdelingsbestuur tot voorzitter, en een tot vice-voorzitter wordt benoemd.

Een lid van het afdelingsbestuur kan worden geschorst en ontslagen door de afdelingsvergadering.

Het bepaalde in artikel 9 lid 2 en artikel 10 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

Ieder bestuurslid heeft één stem; besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

3. De afdelingsvergadering bestaat uit alle onder de betreffende afdeling ressorterende leden.

De afdelingsvergadering heeft binnen de afdeling alle bevoegdheden die niet aan het afdelingsbestuur toekomen.

De afdelingsvergadering is toegankelijk voor alle niet geschorste leden van de betreffende afdeling en voor diegenen die door het afdelingsbestuur daartoe zijn uitgenodigd.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter en ingeval ook de vice-voorzitter afwezig is door een van de overige leden van het afdelingsbestuur. Indien alle leden van het afdelingsbestuur afwezig zijn voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Het bepaalde in de artikelen 15 tot en met 19 is voorzover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

4. Het afdelingsbestuur is verplicht met betrekking tot besluiten die mede de belangen van de vereniging of een of meer andere afdelingen betreffen voorafgaand overleg te plegen met het bestuur of de betreffende afdelingsbesturen. Komen de betreffende afdelingsbesturen niet tot overeenstemming dan beslist het bestuur.

Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.

1. Ontbindingsbesluit

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo vastgesteld.

Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het Handelsregister.

De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven jaar nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister.

2. Andere oorzaak

De vereniging wordt bovendien ontbonden:

– door insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;

– door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

1. Vereffenaars

Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.

2. Vereniging in liquidatie

Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie.

De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan de naam van de vereniging worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

3. Bestemming vereffeningssaldo

Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging.

Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij gebreke daarvan, door de vereffenaar(s).

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.

De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het Handelsregister.

1. Vaststelling

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Inhoud

Het huishoudelijk reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, de introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur, werkgroepen of commissies, de vergaderingen.

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld.

WOONPLAATSKEUZE

Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte.

©2024 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer 40045564

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?