Gedragsregels

 GEDRAGSCODE SV TYNAARLO

Voorwoord.

In de maatschappij en met name ook binnen de voetbalwereld heeft een ieder te maken met waarden en normen.

We noemen hierbij een aantal voorbeelden, t.w.

 1. Hoe gaan we met elkaar om;
 2. Welke spelregels ‘hanteren” we binnen en buiten het veld;
 3. Hoe lossen we problemen op binnen de vereniging.

Helaas blijkt dat waarden en normen voor velen een moeilijk te hanteren fenomeen is.

Met name hoe dit alles te gebruiken in de alledaagse praktijk.

Binnen de jeugdafdeling van de SVT is vanaf 1999 een convenant opgesteld, waarin een aantal uitgangspunten opgenomen zijn voor de volgende waarden en normen:

• Prestatie naar vermogen;

• Saamhorigheid;

• Respect;

• Gezelligheid en Gezondheid.

Dit convenant is in begin 2007 naar aanleiding van een aantal vervelende incidenten uit de kast gehaald, aangepast en binnen de jeugd en de ouders van de jeugd opnieuw ter sprake gebracht.

Daarnaast heeft de KNVB district Noord een convenant uitgebracht, dat door diverse verenigingen is ondertekend en als uitgangspunt van onderstaande is genomen.

 

Inhoud KNVB-convenant.

De oorspronkelijke in 1999 opgestelde Gedragscode werd in 2003 herzien. Het vormt de leidraad en toetssteen voor de inhoud van de Gedragscode.

Het KNVB convenant van district Noord luidt als volgt:

De ondertekenaars:

stellen vast dat in district Noord sprake is van wangedrag jegens

scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, tegenstanders en supporters;

veroordelen nadrukkelijk elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij

de uitoefening van de voetbalsport op het veld en/of in de zaal;

benadrukken dat ieder lid van de KNVB verplicht is de belangen van de

voetbalsport op geen enkele wijze te schaden;

zijn van mening dat het beleid van alle bij de voetbalsport betrokkenen gericht

dient te zijn op het onder alle omstandigheden bevorderen en doen bevorderen

van wederzijds respect en begrip;

verplichten zich alles in het werk te stellen om te komen tot naleving van de Gedragscode d.d. juli 2003.

De volgende gedragsregels zijn hierbij van toepassing:

 1. Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken.Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd.
 2. Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent)scheidsrechters.
 3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door hem/haar aangerichte schade.
 4. De KNVB heeft een aantal ordemaatregelen in haar Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal opgenomen, waaronder “Verkoop van dranken”A. Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.B. Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten het clubhuis en buiten het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Laat staan het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en bekers op en rond de speelvelden.
 5. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid ingeval van wangedrag of zware vergrijpen op of rond het veld.
 1. Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 2. Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden bij het bestuur.
 3. Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.
 4. Iedereen is medeverantwoordelijk voor een ordentelijk achterlaten van de gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubhuis, het sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen. Na de laatste wedstrijd(en) op de zondag dienen de vlaggen en cornervlaggen te worden opgeruimd. Tevens moeten de doelnetten op een dusdanige hoogte worden gebracht, dat zij geen beletsel vormen voor onderhoudswerkzaamheden.Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoorbestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. Uiteraard geldt dit ook voor sigaretten- en sigarenpeuken.

 

Hieronder volgen de SVT regels voor in de dagelijkse praktijk:

 1. Als speler ben je een voorbeeld voor anderen.
 2. Je bent matig in het gebruik van alcohol en tabak.
 3. Geen alcohol op het veld.
 4. Op dagen dat er jeugdwedstrijden zijn of andere jeugdevenementen wordt er geen alcohol geschonken/genuttigd in of buiten de kantine.
 5. Het is niet toegestaan binnen het gehele clubgebouw te roken.
 6. Drugs zijn uit den boze.
 7. Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue.
 8. Zowel in als buiten het veld vloek je niet.
 9. Je beledigt niemand.
 10. Anderen worden hierop zonodig aangesproken.
 11. Je hebt respect voor de tegenstander.
 12. Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk.
 13. Je vernedert niemand in woord en gebaar.
 14. Je accepteert het gezag van de scheidsrechter.
 15. Je accepteert de leiding van je elftal en van het bestuur.
 16. Je bent zuinig op de spullen van de vereniging.
 17. Je houdt de kleedkamers netjes.
 18. Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden.
 19. Wanneer je eens een keer verhinderd bent, dan meld je je tijdig af.
 20. Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.
 21. Je “loopt” niet weg voor een klusje.
 22. We praten mét elkaar en niet over elkaar.
 23. Eerlijke en onpartijdige besluitvorming.
 24. Tonen en uitdragen van goede omgangsvormen.
 25. Openheid en eerlijkheid staan voorop.
 26. Naleving verenigingsregels.

 

Sancties.

Het bestuur is krachtens de verenigingsstatuten of huishoudelijk reglement bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in de statuten.

Sancties kunnen bestaan uit:

 1. Berisping;
 2. Uitsluiting van wedstrijden;
 3. Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten;
 4. Royement.

©2024 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer 40045564

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?