Gedragscodes senioren en jeugd

GEDRAGSCODE SV TYNAARLO  

Print Friendly, PDF & Email

Officieel document van sportvereniging Tynaarlo afd. voetbal

 

Voorwoord.

 

In de maatschappij en met name ook binnen de voetbalwereld heeft een ieder te maken met waarden en normen.

We noemen hierbij een aantal voorbeelden, t.w.

 1. Hoe gaan we met elkaar om;
 2. Welke spelregels ‘hanteren” we binnen en buiten het veld;
 3. Hoe lossen we problemen op binnen de vereniging.

 

Helaas blijkt dat waarden en normen voor velen een moeilijk te hanteren fenomeen is.

Met name hoe dit alles te gebruiken in de alledaagse praktijk.

Binnen de jeugdafdeling van de SVT is vanaf 1999 een convenant opgesteld, waarin een aantal uitgangspunten opgenomen zijn voor de volgende waarden en normen:

 

 • Prestatie naar vermogen;
 • Saamhorigheid;
 • Respect;
 • Gezelligheid en Gezondheid.

 

Dit convenant is in begin 2007 naar aanleiding van een aantal vervelende incidenten uit de kast gehaald, aangepast en binnen de jeugd en de ouders van de jeugd opnieuw ter sprake gebracht.

Daarnaast heeft de KNVB district Noord een convenant uitgebracht, dat door diverse verenigingen is ondertekend en als uitgangspunt van onderstaande is genomen.

 

Inhoud KNVB-convenant.

De oorspronkelijke in 1999 opgestelde Gedragscode werd in 2003 herzien. Het vormt de leidraad en toetssteen voor de inhoud van de Gedragscode.

 

Het KNVB convenant van district Noord luidt als volgt:

De ondertekenaars:

 • stellen vast dat in district Noord sprake is van wangedrag jegens

scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, tegenstanders en supporters;

 • veroordelen nadrukkelijk elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij

de uitoefening van de voetbalsport op het veld en/of in de zaal;

 • benadrukken dat ieder lid van de KNVB verplicht is de belangen van de

voetbalsport op geen enkele wijze te schaden;

 • zijn van mening dat het beleid van alle bij de voetbalsport betrokkenen gericht

dient te zijn op het onder alle omstandigheden bevorderen en doen bevorderen

van wederzijds respect en begrip;

 • verplichten zich alles in het werk te stellen om te komen tot naleving van de

Gedragscode d.d. juli 2003.

 

De volgende gedragsregels zijn hierbij van toepassing:

 

 1. Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk

taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd.

 1. Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent)scheidsrechters.
 2. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door hem/haar aangerichte schade.
 3. De KNVB heeft een aantal ordemaatregelen in haar Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal opgenomen, waaronder “Verkoop van dranken”
 4. Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.
 5. Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten het clubhuis en buiten het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Laat staan het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en bekers op en rond de speelvelden.
 6. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB

opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid ingeval van wangedrag of zware vergrijpen op of rond het veld.

 1. Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 2. Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden bij het bestuur.
 3. Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.
 4. Iedereen is medeverantwoordelijk voor een ordentelijk achterlaten van de gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubhuis, het sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen.

Na de laatste wedstrijd(en) op de zondag dienen de vlaggen en cornervlaggen te

worden opgeruimd. Tevens moeten de doelnetten op een dusdanige hoogte

worden gebracht, dat zij geen beletsel vormen voor onderhoudswerkzaamheden.

Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor

bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. Uiteraard geldt dit ook voor sigaretten- en sigarenpeuken.

 

 

Hieronder volgen de SVT regels voor in de dagelijkse praktijk:

 

 1. Als speler ben je een voorbeeld voor anderen.
 2. Je bent matig in het gebruik van alcohol en tabak.
 3. Geen alcohol op het veld.
 4. Op dagen dat er jeugdwedstrijden zijn of andere jeugdevenementen wordt er geen alcohol geschonken/genuttigd in of buiten de kantine.
 5. Het is niet toegestaan binnen het gehele clubgebouw te roken.
 6. Drugs zijn uit den boze.
 7. Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue.
 8. Zowel in als buiten het veld vloek je niet.
 9. Je beledigt niemand.
 10. Anderen worden hierop zo nodig aangesproken.
 11. Je hebt respect voor de tegenstander.
 12. Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk.
 13. Je vernedert niemand in woord en gebaar.
 14. Je accepteert het gezag van de scheidsrechter.
 15. Je accepteert de leiding van je elftal en van het bestuur.
 16. Je bent zuinig op de spullen van de vereniging.
 17. Je houdt de kleedkamers netjes.
 18. Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden.
 19. Wanneer je eens een keer verhinderd bent, dan meld je je tijdig af.
 20. Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.
 21. Je “loopt” niet weg voor een klusje.
 22. We praten mét elkaar en niet over elkaar.
 23. Eerlijke en onpartijdige besluitvorming.
 24. Tonen en uitdragen van goede omgangsvormen.
 25. Openheid en eerlijkheid staan voorop.
 26. Naleving verenigingsregels.

 

 

Sancties.

Het bestuur is krachtens de verenigingsstatuten of huishoudelijk reglement bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in de statuten.

Sancties kunnen bestaan uit:

 

 1. Berisping;
 2. Uitsluiting van wedstrijden;
 3. Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten;
 4. Royement.

 

Gedragscode Jeugdvoetbal

 

Beste voetbalvrienden,

 

Het voetballen is bij Tynaarlo meer dan alleen tegen een balletje trappen.

Wij zijn een club die de jeugd enthousiast en gemotiveerd voor het voetbalspel wil houden.

Naast een goede voetbaltechnische opleiding, goede begeleiding en coaching, vinden wij het gedrag van spelers en leiders belangrijk.

Dit convenant, dat opgesteld is door het bestuur van de afdeling voetbal, bevat een aantal punten, waarmee een ieder, die met het jeugdvoetbal te maken heeft, geïnformeerd wordt.

Het bestuur van de afdeling voetbal verwacht van haar leden zich aan deze punten te houden.

Door jouw handtekening en die van je ouders/of verzorgers onder dit convenant beloof je de gedragscode op en rond het veld na te leven.

 

Uitgangspunten voor het (Jeugd) voetbal in Tynaarlo zijn de volgende waarden en normen:

 • Prestaties naar vermogen;
 • Saamhorigheid;
 • Respect;
 • Gezelligheid en Gezondheid.

 

Deze 4 waarden heeft de jeugdcommissie hieronder verder omschreven en op basis hiervan is een aantal gedragsregels opgesteld.

 

Prestaties naar vermogen

Jeugdvoetbal staat in het teken van het LEREN voetballen. Er is verder naast prestatie ook aandacht voor het sportieve en sociale aspect van ons teamsport. Onze doelstelling is zoveel als mogelijk jeugd aan het voetballen te krijgen en te houden.

Bij het samenstellen van de jeugdteams is leeftijd het belangrijkste uitgangspunt. Indien de mogelijkheid zich voordoet om, binnen een bepaalde leeftijdscategorie meerdere teams in te schrijven, zal de selectie, met name voor de F-pupillen,  plaatsvinden op basis van leeftijd.

De jeugdcommissie in samenwerking met de jeugd-TC behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke situaties (dispensatie of doorschuiven naar een hogere leeftijdscategorie) af te wijken van dit uitgangspunt. Verder kunnen vanaf de F-pupillen individuele mogelijkheden van (een) jeugdspeler(s) tevens aanleiding geven af te wijken van genoemd uitgangspunt. Hierbij zal gelet worden op de volgende punten:

 • Techniek
 • Inzet
 • Persoonlijkheid
 • Snelheid

 

Wij  gaan uit van de mogelijkheden, de positieve kanten en de sterkte van de jeugdspelers en niet van de beperkingen, de negatieve kanten en de zwaktes. Niemand wordt veroordeeld op zijn voetbalkwaliteiten, de één is nu eenmaal een betere voetballer dan de ander.

Wij willen zoveel mogelijk jeugd leren voetballen en minstens zo belangrijk aan het voetballen houden. De ontwikkeling van elke individuele ontwikkeling speler staat centraal.

 

Saamhorigheid

Saamhorigheid is gemeenschapszin. Onze voetbalvereniging is sterk verbonden met het dorp Tynaarlo. Je wordt niet zo maar lid om hier te voetballen, je voelt je thuis bij deze gemeenschap en hebt hier (vroegere) banden. De vereniging selecteert niet op dit punt, maar hecht veel waarde aan de onderlinge band en de betrokkenheid die spelers, bestuursleden, trainers en vrijwilligers met elkaar hebben.

 

 1. Iedereen maakt deel uit van het team, er wordt niemand buitengesloten;
 2. Bij uitwedstrijden wordt gezamenlijk gereisd en wordt om de beurt vervoer beschikbaar gesteld;
 3. Een ieder, die wil voetballen , krijgt zoveel mogelijk speeltijd (Trainingsarbeid wordt beloond met speeltijd);
 4. Er wordt alleen getraind in sportkleren en op voetbalschoenen;
 5. Er wordt gezamenlijk een warming-up en cooling-down verricht;
 6. Spelers zijn ruim op tijd voor de training of een wedstrijd;
 7. Afwezigheid op training of wedstrijd wordt tijdig doorgegeven.

 

Respect

Respect gaat over respect in zijn volle omvang: respect voor jezelf, respect voor anderen en respect voor de omgeving. Het gaat hierbij niet alleen om het omgaan met elkaar maar ook hoe je met materialen in je omgeving omgaat.

 

 1. Wij spelen eerlijk en sportief, zijn fatsoenlijk en gaan goed met elkaar om;
 2. Wij schoppen en slaan niet, schelden niet en pesten niet;
 3. Wij gaan met zorg om met onze spullen, maar zeker ook met spullen van anderen;
 4. Wij respecteren beslissingen van scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en trainers en leiders. Dus geen tegenspraak tijdens de training en wedstrijd;
 5. Wij tonen respect in woord en gebaar naar tegenstanders, teamgenoten en supporters;
 6. Wij accepteren verlies op een waardige manier;
 7. Aanwijzingen van trainers, leiders of bestuursleden worden opgevolgd. Als je het niet eens bent met een beslissing, bespreek dat dan op een ander en beter moment en met de juiste persoon. In elk geval na een training of wedstrijd.
 8. Een ieder op of rond het voetbalveld wordt op een nette manier tegemoet gekomen en fatsoenlijk te woord gestaan.

 

Gezelligheid en gezondheid

Gezelligheid en gezondheid zijn belangrijk in onze sport, want het gaat niet alleen om de sportieve prestatie, maar net zo goed om het plezier wat je samen hebt. Niet alleen tijdens de wedstrijden en trainingen, maar ook voor en na deze activiteiten.

Sport is goed om je lichamelijk goed te voelen en lekker in je vel te zitten.

Dit betekent ook dat je goed voor je lichaam moet zorgen.

 

 1. In de kleedkamers en in de kantine wordt niet gerookt;
 2. Wisselspelers roken niet tijdens de wedstrijd;
 3. Aan jongeren onder de 18 jaar wordt in de kantine geen alcohol verstrekt;
 4. Jeugdleden onder de 18 jaar gebruiken géén alcohol, noch bij uit-, noch bij thuiswedstrijden;
 5. Na afloop van de wedstrijd wordt er gedoucht en na de training worden alle jeugdleden aangemoedigd zich te douchen;
 6. Door leiders en trainers wordt er tijdens trainingen en wedstrijden niet gerookt;

©2021 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden.

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?