Kort verslag ALV hoofdbestuur van 27 oktober 2014.

Algemeen.

Er heeft afgelopen seizoen veelvuldig overleg plaats gevonden met de provincie, gemeente, dorpsbelangen en de sportvereniging omtrent de rotonde. Na diverse onderzoeken zal begin volgend jaar de wijziging van het bestemmingsplan worden ingediend. De sportvereniging heeft hiervoor een tekening met het bouwvlak voor het nieuwe sportgebouw ingeleverd. Mogelijk zal begin september 2015 worden gestart met de aanleg van de rotonde.

Al enige tijd zijn we bezig met het opzetten van een nieuwe website, die met name gebruikersvriendelijker wordt dan de huidige. Als alles meezit wordt deze begin februari 2015 operationeel. Elke afdeling dient hiervoor een afgevaardigde te hebben, die zorgt voor de nodige input.

Het ledenaantal loopt helaas iets terug. Er zal getracht worden om het aantal leden weer te verhogen middels een breder aanbod van sporten.

De afdeling voetbal heeft zijn beleidsplannen afgerond en middels een organogram is duidelijk gemaakt hoe de structuur binnen de afdeling voetbal is opgesteld.

Op 1 januari 2014 is het kledingfonds voor de afdeling voetbal ingegaan.

 

PR/Sponsoring.

Er is kennis gemaakt met 2 nieuwe sponsoren, t.w. Van Leeuwen Sport uit Assen en Vee- en Handelsonderneming J. Keun. Helaas was Jan Keun niet aanwezig.

Van Leeuwen Sport is nu ook onze nieuwe leverancier voor sportkleding en materiaal.

Na 15 jaar is afscheid genomen van de oude leverancier HH Sport.

Van Leeuwen Sport is gespecialiseerd op het gebied van voetbal, running, tennis en indoorsporten.

Margriet Nienhuis heeft versterking gekregen in de persoon van Lammert Timmer. Hij verzorgt met name de sponsoring.

 

Financiën.

In de boeken staat nog een paar oude posten open. We staan voor 2 keuzes: afboeken of toch nog trachten deze te incasseren.

Voor tussentijdse controle zal iemand gevraagd worden om in de boeken van de penningmeester mee te kijken. Dit op verzoek van de penningmeester zelf.

Op de begroting 2014/2015 zijn geen op- of aanmerkingen gekomen en dus goedgekeurd. Hierin is nu ook een post opgenomen voor de afdeling volleybal.

 

Kantineprijzen.

Bij een aantal producten is geconstateerd dat de marge tussen inkoop en verkoop zeer minimaal is en op basis hiervan zijn de prijzen van deze producten met 10 cent verhoogd.

We blijven bij tapbier en geen flesjes bier. Dit heeft o.a. te maken met de bonus, die de vereniging ontvangt bij tapbier.

Er is verder afgesproken dat elke leider een aantal consumptiebonnen ontvangt voor de gastleiders en voor hen zelf. Inmiddels is dit weer teruggedraaid en worden de consumpties van de leiders weer op kaartjes genoteerd. Wel wordt hier op toegezien. Bij veelvuldig gebruik zal met de bewuste leiders worden gesproken.

Tevens was deze invoer van bonnen bestemd om te voorkomen dat leiders achter de bar kwamen om hun eigen drinken te pakken. Daarvoor is nu het kettinkje geplaatst.

©2019 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden.

of

Log in met uw gegevens

Forgot your details?

Spring naar toolbar