Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement van de Sportvereniging Tynaarlo

1. DEFINITIES.

 Sportvereniging  : De Sportvereniging Tynaarlo, gevestigd te Tynaarlo, Gemeente Tynaarlo.

Afdelingen  : de afdeling gymnastiek
     de afdeling Voetbal

     de afdeling Wandelen

     en eventueel nog op te richten afdelingen van de sportvereniging,

zijnde zelfstandige afdelingen op de grond der statuten van  de sportvereniging.

 

Hoofdbestuur  : het bestuur van de sportvereniging.

Afdelingsbesturen         : de besturen van resp. de afdelingen Gymnastiek, Voetbal, Wandelen.

Commissies : de door het hoofdbestuur voor te stellen commissies voor het verrichten van     duidelijk begrensde ( specifieke ) werkzaamheden.

 

2. ALGEMEEN. 

Dit huishoudelijk reglement dient de regeling van de in de statuten der sportvereniging opgenomen bepalingen, voorzover deze geen betrekking hebben op de afdelingen, alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden van het hoofdbestuur.

3.LIDMAATSCHAP

A. het verkrijgen van het lidmaatschap kan geschieden overeenkomsten het gestelde in de huishoudelijke reglementen van de desbetreffende afdelingen, met inachtneming van artikel 3 van de statuten.

B.  op voorstel van het hoofdbestuur en door de algemene vergadering met tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen kan een erelid (ereleden) worden benoemd.(artikel 3 statuten)

C. Het lidmaatschap eindigt overeenkomstig artikel 3 der statuten van de sportvereniging.

4.SPORTTENUE.

Het sporttenue van de afdelingen dient overeenkomstig te zijn het gestelde in de huishoudelijke reglementen van de desbetreffende afdelingen. De kleuren van de vereniging zijn Groen en Wit.

5.VERENIGINGSJAAR.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei van het daaropvolgende jaar.

 

6.HET BESTUUR.

 A. De sportvereniging kent een hoofdbestuur en afdelingsbesturen.

B. Elke zelfstandige afdeling binnen de verenging heeft op grond van de statuten van de vereniging een  afdelingsbestuur.

HOOFDBESTUUR.

 

Het hoofdbestuur wordt op de algemene ledenvergadering door de stemgerechte leden van de sportvereniging gekozen en bestaat uit tenminste 5 leden. In het hoofdbestuur dient tenminste één vertegenwoordiger van elk der afdelingen te worden opgenomen.

 

De samenstelling van het hoofdbestuur is als volgt:

– Voorzitter  )

– Secretaris  )  Dagelijks bestuur 

– Penningmeester  )

– lid en penningmeester van de kantine en verantwoordelijk voor het kantinebeheer

– lid en verantwoordelijk voor de uitvoering van sponsering en PR beleid

– lid namens de afdeling gymnastiek

– lid namens de afdeling voetbal

– lid namens de afdeling wandelen

 

Leden van het dagelijks bestuur mogen geen lid zijn van het dagelijks bestuur van een afdelingsbestuur.

De leden van het hoofdbestuur hebben maximaal 3 jaar zitting en zijn terstond herkiesbaar. Het hoofdbestuur stelt gezamenlijk een schema van aftreden op.

De namen van de kandidaat ( hoofd ) bestuursleden dienen uiterlijk 24 uur voor de algemene ledenvergadering schriftelijk, door tenminste 5 leden – en voor akkoord bevinding ondertekend door de kandidaat – aan het bestuur te worden overlegd.
Voor zo ver het kandidaten betreft, welke een afdeling vertegenwoordigen, wordt deze kandidaat zo spoedig mogelijk na de door de afdeling gehouden jaar vergadering, door het afdelingsbestuur opgegeven aan het hoofdbestuur.

AFDELINGSBESTUREN.

Voor samenstelling, zittingsperiode enz. wordt verwezen naar het gestelde in het huishoudelijk reglement van de desbetreffende afdeling, met inachtneming van artikel 20 lid 2 van de statuten.

7.BESTUURSVERGADERING.

Bestuurvergaderingen worden, naar gelang van de behoefte, door de voorzitter, of op voorstel van minimaal 2 bestuursleden belegd. Per jaar zullen tenminste 6 bestuursvergaderingen worden gehouden.

Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

De notulen van de afdelingsvergaderingen, alsmede die van de ledenvergadering van de afdeling (en) worden ter informatie binnen 30 dagen aan het hoofdbestuur verstrekt.

 

8. ALGEME LEDENVERGADERING.

Conform het gestelde in artikel 15 van de statuten wordt binnen 6 maanden na sluiting van een verenigingsjaar een algemene ledenvergadering gehouden. Buitengewone ledenvergaderingen kunnen worden uitgeschreven conform artikel 15 lid 2 van de statuten.

9.COMMISSIES

Er zijn de volgende commissies in de vereniging:

– Redactiecommissie

– Kascommissie

– Acquisitiecommissie

– Kantinecommissie

– Groencommissie/ Bouwcommissie

 

Alle commissies werken onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur en staan, ieder op haar toegewezen gebied, het hoofdbestuur bij in de vervulling van haar taak. Het bestuur benoemd de leden van de commissie.  Iedere commissie heeft een coordinerend lid.

Het dagelijks bestuur van de vereniging overlegd minimaal twee keer per jaar met alle coordinatoren.

Uitbreiding van commissies kunnen door het hoofdbestuur worden voorgesteld en door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld.

10. REDACTIECOMMISSIE.

De redactiecommissie bestaat, inclusief het hoofdbestuurslid aquisitie en pr uit tenminste 3 leden.  Zij zijn verantwoordelijk voor de redactie, de samenstelling en de uitgifte van het clubblad. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het door het hoofdbestuur  vastgestelde beleid en begroting. De redactiecommissie wordt bijgestaan in de uitvoering van haar werkzaamheden door leden van de vereniging.

11.KASCOMMISSIE.

De kascommissie die jaarlijks worden benoemd uit de leden van de vereniging bestaat tenminste uit 2 leden. Zij houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden  tenminste één keer per jaar de kas, de boeken en bescheiden van de penningmeester te controleren. De leden van de kascommissie kunnen zich laten bijstaan door een extern deskundige. Van de uitkomst van haar onderzoek wordt verslag uitgebracht aan de algemene ledenvergadering. Indien de kascommissie termen vindt om de penningmeester wegens zijn beheer decharge te doen verlenen, adviseert zij het hoofdbestuur een desbetreffend voorstel aan de algemene ledenvergadering te doen.

12.ACQUISITIECOMMISSIE.

De acquisitiecommissie bestaat, inclusief het hoofdbestuurslid aquisitie en pr, uit tenminste 3 leden. Zij werven  en onderhouden het contact met reclamebordhouders op het sportveld en zorgen dat de plaatsing van de reclameborden geregeld wordt, alsmede het onderhoud hiervan.  Daarnaast zorgen  zij voor het werven van donateurs van de vereniging.

13. KANTINECOMMISSIE

De kantinecommissie bestaat, inclusief het hoofdbestuurslid die de penningmeester is van de kantine, uit 6 leden,  draagt zorg voor het beheer en de uitvoering van de kantinewerkzaamheden en wordt hierin bijgestaan door kantinemedewerkers.

De kantine commissie is verantwoordelijk voor de inkoop, verkoop ,de kasstroom, uitvoering en naleving van de wettelijke bepalingen op het gebied van hygiene,veiligheid en rookbeleid, schoonmaak van de kantine .

 

De taken van de commissie zijn als volgt verdeeld:

–    Voorzitter

–    Secretaris

–    Penningmeester

–    Lid inkoop

–    Lid technische zaken

–    Lid

De penningmeester van deze commissie is verantwoordelijk voor de financiën van deze commissie en draagt wekelijks de inkomsten van de kantine af, waardoor deze gestort worden op de bankrekening van de kantinecommissie. De penningmeester legt een keer per kwartaal verantwoording af van het financiele beleid en de resultaten  aan het hoofdbestuur. Verder draagt de kantinecommissie zorg voor de wekelijkse uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden in de kantine en meerdere ruimtes in het sportgebouw”.

 

14. GROENCOMMISSIE/ BOUWCOMMISSIE.

a. GROENCOMMISSIE.

De groencommissie bestaat naast een vertegenwoordiger van het hoofdbestuur uit tenminste  8 leden draagt zorg voor de uitvoering van het onderhoud van het sportveld van de vereniging, volgens de voorwaarden zoals deze zijn overgekomen tussen de gemeente en het hoofdbestuur. Hierin wordt zij bijgestaan door leden van de vereniging.

b.BOUWCOMMISSIE

De bouwcommissie inclusief de penningmeester van het hoofdbestuur  uit tenminste 3 leden en draagt zorg voor de uitvoering van het onderhoud van gebouwen op het sportveld van de vereniging, volgens de voorwaarden zoals deze zijn overgekomen tussen de gemeente en het hoofdbestuur. Daarnaast voert zij nieuwbouwwerkzaamheden uit zoals deze zijn overgekomen in het hoofdbestuur. Hierin wordt zij bijgestaan door leden van de vereniging.
Zij draagt er zorg voor dat de werkzaamheden binnen de financiele kaders  van het hoofdbestuur uitgevoerd worden.

15.CONTRIBUTIE.

De contributie voor de actieve leden wordt jaarlijks vastgesteld conform artikel 8 van de statuten.

16. INKOMEN.

De inkomsten van het hoofdbestuur worden verkregen uit:

– Contributie van de donateurs en van het clubblad

– Reclamegelden

– Afdracht van de afdelingen per lid

– Kantine-inkomsten

– overige

17. BUDGETVERDELING.

Aan elke afdeling wordt jaarlijks door het hoofdbestuur een budget ter beschikking gesteld. Het budget wordt als volgt vastgesteld:

Alle inkomsten minus de kosten van hoofdbestuur en de commissies die onder het hoofdbestuur  ressorteren worden, naar rato van het aantal leden van de diverse afdelingen, verdeeld over die afdelingen.

 

18.VERWIJDERING  

Als een lid in strijd handelt met de statuten ,reglementen of de vereniging benadeelt kan een verwijdering uit de vereniging door het hoofdbestuur en de afdelingsbesturen worden opgelegd, conform het gestelde in artikel 4 van de statuten van de verenging.

19. SLOTBEPALINGEN.

In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het hoofdbestuur. Ieder lid wordt geacht de bepalingen der statuten van en het huishoudelijk reglement, alsmede alle wettig vastgesteld en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen.

Bijlage :

1. Reglement Kantine

2.   Gedragscode

©2018 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden.

of

Log in met uw gegevens

Forgot your details?

Spring naar toolbar